Når du udstiller på Kirkehavegaard

INFORMATION

Forberedelser til udstilling (1)

Bestyrelsen står for at booke henholdsvis Kirkehavegård og Centerhallen i kommunens bookingsystem.

Det koster 150,00 kr. pr. deltager i gruppen at udstille på Kirkehavegård og 250 kr. i Centerhallen.

Beløbet indbetales på vores konto i Danske Bank:

Registreringsnummer 4820

Kontonummer 3192061636

Deltagerne kan låne Farvegladernes ting til udstilling og har ansvar for at aflevere tingene igen ubeskadiget. Hvis det modsatte er tilfældet, kan bestyrelsen opkræve erstatning.

Hjælpemidlerne til udstillingen udleveres af et bestyrelsesmedlem.

Planlægning af udstilling – tovholder

Bestyrelsen udpeger en tovholder, som har det overordnede ansvar for udstillingen.

Tovholder indkalder udstillergruppen til planlægningsmøder. På møderne aftales de praktiske forhold omkring udstillingen.

Alle bidrager.

Alle hjælper hinanden.

En udstillingsgruppe består af 5 – 6 deltagere, med en fordeling af udstillere på henholdsvis væg og gulv.

Nøgler

Nøgle til Kirkehavegård og åbning af depot/udlevering af udstillingsremedier aftales i god tid i forvejen med formanden.

Markedsføring

Udstillerne er ansvarlige for at udarbejde en fælles indbydelse/plakat, som kan distribueres/ophænges i Allerød Kommune, fx på biblioteket, i butikker, biograf mm.

Indbydelsen skal stå på vores hjemmeside, og det skal fremgå i alt PR-materiale, at der udstilles i Farvegladeregi.

Annoncering

Hver udstillingsgruppe aftaler øvrig annoncering. Det kan være som avisannoncer, fx Frederiksborg Amts Avis, og/eller på sociale medier.

Bestyrelsen har ansvar for annoncering, når det gælder Kunstmarkedet i Centerhallen.

For Kunstmarkedets vedkommende kræves et beløb for at deltage, og annoncering er normalt indeholdt i dette beløb.

Pressemeddelelse

I har normalt mulighed for presseomtale i Allerød Nyt (redaktion@allerodnyt.dk, kontrollér selv, at adresse/nummer ikke er ændret). Presseomtalen er fælles for udstillerne. I presseomtalen kan I hver især omtale, hvad I arbejder med og er inspireret af.

I kan som regel også vælge ét billede, som indsættes i forbindelse med pressemeddelelsen.

Man kan også kontakte mediekonsulent for lokalaviserne Hillerød/Allerød, Casper Lind Kiørboe, casper.kior.boe@sn.dk, tlf. 53 56 84 13

Vagtliste/Vagtansvarlig

Der skal udarbejdes en vagtliste med navne og telefonnumre, så alle ved hvem der gør hvad hvornår. Den ansvarlige vagt, har nøglen og sørger for overdragelse til den næste ansvarlige vagt.

Hvis uheldet er ude og en nøgle bliver væk, betaler udstillingsgruppen for en ny.

Vagterne ved udstillinger på Kirkehavegård sørger for at

  • åbne til udstillingslokalet
  • sætte sandwich og flag ud
  • registrere antallet af besøgende
  • formidle kontakt mellem udstiller og kunstinteresseret
  • sætte røde mærker ved reserverede værker
  • rydde op inden lukketid, så der er klar til næste udstillingsdag
  • gældende regler for lokalerne overholdes

Navne- og værdiskilte

Afviklingen af Farvegladeudstillinger skal ske i Farvegladernes navn og regi.

Navne - og værdiskilte kan hentes som skabeloner på Farvegladernes hjemmeside, hvorfra de kan downloades, udfyldes og printes.

I skal bære et Farveglade-navneskilt synligt, når I har vagt på jeres udstilling.

Klargøring af udstilling (2)

Ophængning/opstilling

Udstillerne aftaler indbyrdes, hvem der skal have hvilken plads.

Hvis der ikke kan opnås enighed, kan et medlem af bestyrelsen assistere.

Ved ophængning af kunstværker på væg på Kirkehavegård har Farvegladerne 20 komplette ophæng til hver udstiller på væg, samt 2 laser vaterpas der kan benyttes.

Til udstilling på gulv kan der lånes podier. 

OBS! Farvegladerne har få podier, som står adskilt og skal samles. De øvrige podier har vi fået lov til at låne af stenhuggerklubben ’Mejslen’. Tjek forinden om podierne er i orden og notér jer, hvor og hvordan de står, så I kan sætte dem rigtigt på plads igen.

I stolerummet på Kirkehavegård er der glasmontrer, som kan lånes til udstilling af mindre kunstværker, fx smykker.

Ved udleveringen af ophæng, podier, vaterpas mm skal I kontrollere, at tingene er i orden, - også antalsmæssigt.

Ved brug af Farvegladernes ophæng, laser vaterpas og podier skal brugsvejledningen/instruktionen følges nøje, da de ellers ødelægges med deraf følgende erstatningsansvar. Batterierne i laser vaterpassene skal udtages efter brug.

Flag og plakatstandere

Farvegladerne råder over to flagstænger og tre plakatstandere,

To benyttes ved udstillingens indgang og ved Kirkehavegårds port, mens den sidste benyttes ved vejen. Husk, at den ved vejen skal lænkes fast og husk at hente ind ved lukketid.

Der må ikke bruges dobbeltklæbende tape, brug i stedet ’elefant/abesnot’

Farveglademappen

Farvegladerne har en udstillingsmappe, hvor det enkelte medlem kan indsætte en A4 side med personlige data og foto af egne værker. Ligeledes har vi en mappe med omtale af de enkelte udstillinger, som fremlægges til publikums gennemsyn. I den sætter I jeres invitation/plakat, annonce og omtale af jeres udstilling fra aviser o.l.

Fernisering

Udstillingsgruppen afholder alle udgifter i forbindelse med udstillingen, drikkevarer, musik osv. Gruppen beslutter også selv, hvem der skal holde åbningstalen og hvordan vedkommende skal honoreres. Tovholder præsenterer de enkelte udstillere.

Udstillingens afvikling (3)

Åbningstider

Udstillingen holdes åben og intakt i den annoncerede åbningstid. Vi vil gerne kunne dokumentere overfor Allerød kommune, at stedet bruges og har mange besøgende.

Åbningstider kan fx være hverdage kl. 15:00 til 19:00, mandag undtaget samt lørdag og søndag kl. 13:00 til 17:00. 

Statistik

Direkte salg af kunst kan ikke foregå fra udstillinger (vores årlige kunstmarked undtaget). Der må ikke fjernes noget fra udstillingen, før den er afsluttet.

Noget andet og meget vigtigt: Vi ønsker at lave statistik over besøgende på vores udstillinger pr. dag. Vi beder jer derfor om at tælle besøgende på åbningsdagene. Når udstillingen er slut, sendes tallene til formanden.

Øvrige effekter, postkort fx, kan i begrænset omfang udstilles udenfor udstillingsområdet.

Ansvar for de udstillede ting mm.

Der er ikke fra foreningens eller udstillingsstedets side tegnet forsikring for udstillede genstande. Medlemmerne udstiller på eget ansvar.

Afslutning af udstilling og oprydning (4)

Når udstillingen på Kirkehavegård slutter, fjernes udstillingsgenstandene, ophæng tælles, kontrolleres at være i orden, bundtes som da I modtog dem og pakkes i de dertil beregnede bokse (der er angivet antal på boksenes låg, følg dem). Disse låses herefter inde i Farvegladernes skab i depothuset.

Stole, borde og montrer sættes på plads i møbeldepotet i forbindelse med salene.

Podier og plakatstandere mm. rengøres, kontrolleres og sættes i depotet som anvist. Hvis plakatstanderne og/eller flagstængerne er våde, ligger der klude til at tørre dem af med, når de sættes på plads i depotet.

Lokaler og køkken ryddes op og affaldet bæres ud. Affald puttes i containeren i en lukket sort sæk.

Når alt er klaret låses af og nøglen afleveres til formanden sammen med besøgsstatistikken.

Tovholder er i samarbejde med deltagerne i udstillingen ansvarlig for afvikling af udstillingen.

/Bestyrelsen