Vedtægter

Vedtægter for kunstforeningen Farvegladerne

§1 Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Farvegladerne og er stiftet d. 20. Juni 2000

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.

§2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at dyrke malerkunst, musik og andet kulturelt virke for derved at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel, at lave fælles arrangementer – jævnt over året – dog mindst 4 gange årligt, undervisning af medlemmer og evt. foredrag. I forbindelse med maleriudstillinger vil der af og til være arrangeret levende musik.

§3 Foreningens medlemmer og kontingent mm.

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan optages enhver som vedkender sig nærværende vedtægter.

Bestyrelsen kan ved simpelt flertal i bestyrelsen udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

§4

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling ultimo september for et foreningsår ad gangen som går fra 1. januar til 31 december.

Nye medlemmer betaler det på generalforsamlingen vedtagne kontingent ved indmeldelse.

§5

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§6 Foreningens bestyrelse og forretningsorden.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og mellem 3 og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen.

Alle andre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med halvdelen i lige år og resten i ulige år.

Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 20 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær.

§7

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

§8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen sørger for indkaldelse af den ordinære generalforsamling med den givne frist, og kan om fornødent indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§9

Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

§10 Foreningens generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der søges afholdt hvert år i maj eller juni måned og indkaldes via e-mail eller skriftligt, med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent og der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 20 år og har været medlem i 60 dage før generalforsamlingen har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

§11

På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§12

Foreningens regnskab og revision.

Foreningens regnskab går fra d. 1. januar til d. 31. december, og senest d. 1. maj, dog mindst 14 dage før generalforsamlingen sørger kassereren for at revisor, eller ved dennes forfald revisorsuppleanten, indkaldes til revision af regnskabet og status.

§13 Foreningens opløsning.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Hvis / når foreningen skal opløses, vil evt. overskud gå til kulturelle arrangementer i Allerød Kommune efter bestyrelsens valg.

Således vedtaget i Lillerød d. 26.05.2008